WERKMETHODEN

Gestalt
Conform de door Fritz Perls ontwikkelde Gestalt-theorie zijn ‘daadwerkelijk contact’ en ‘ontmoeting’ voor mensen even noodzakelijk als zuurstof en water. Mensen zijn onlosmakelijk verbonden aan hun omgeving en aan elkaar. Men krijgt psychische problemen wanneer het contact met de omgeving is verstoord  en men er niet in slaagt dat te herstellen. De manier waarop contact wordt ervaren staat hierbij centraal.

Bij Gestalt worden zintuiglijke en lijflijke componenten gebruikt voor het therapeutisch leerproces.  Je leert hoe je je zintuigen gebruikt, hoe je de situatie waarneemt en wat je lijflijk ervaart. Hiermee kan je je al te bekende ‘gedachtenwereld’ verlaten. Daarnaast leer je contact te maken met verschillende – niet altijd toegankelijke – delen van je persoonlijkheid. Dit biedt je nieuwe en verrassende perspectieven en geeft een passend antwoord op levensvragen.

Neuro-Linguïstisch programmeren (NLP)
NLP is een model voor therapeutische communicatie. In het kort: je hebt en leeft volgens je eigen denk- en gedragspatronen. Deze patronen vormen je wereldmodel, van waaruit je mensen benadert en je je eigen unieke werkelijkheid (re)creëert. Wanneer je iets in je gedrag en ervaring wilt veranderen, is dieptewerk noodzakelijk.

NLP is een therapeutisch communicatiemodel dat je helpt je gedragspatronen - op een diepere laag - te onderzoeken, te leren kennen, begrijpen en, eventueel, te veranderen.

Transactionele Analyse (TA)
Transactionele Analyse is gestoeld op kernbegrippen rondom de autonomie van mensen en de intimiteit van contact.

Ieder mens beschikt over en streeft naar autonomie om 'het eigen leven vorm te geven'. Mensen zijn ook aan elkaar verbonden. Onze geschiedenis, relaties, normen en waarden en omgeving kunnen ons beperken, en vormen uitdagingen voor onze autonomie.

TA gaat ervan uit dat ieder mens zijn eigen leven inricht conform  - vaak onbewuste - besluiten en patronen vanuit de kindertijd. Zo leeft men volgens een eigen ‘script’ en komt men soms in vicieuze cirkels terecht.

TA veronderstelt en bewerkstelligt dat autonomie hersteld kan worden. TA kan je helpen je bewustzijn, spontaniteit en ervaring van intimiteit te onderzoeken en te integreren. Met TA kan je je levensscript en onbewuste leren onderzoeken en je gedragspatronen ontwarren, begrijpen en veranderen. Het kan je ook helpen om betekenis en zin te geven aan je geschiedenis en leven.

Systemisch werk
Systemisch werk is gebaseerd op het werk van Duitse familietherapeut Bert Hellinger. Deze theorie en methode gaat ervan uit, dat ons leven vanaf onze geboorte door vele systemen wordt bepaald. Ons familiesysteem (vader en moeder) is biologisch, psychologisch en spiritueel verbonden met de familiesystemen van hun ouders. Onze identiteit – wie we ten diepste zijn – ontwikkelt zich in deze verschillende systemen.

Het familiesysteem, de eerste opvoeders, de schoolklas, de sport- en studievereniging,  de organisatie waar we werken….wij komen er uit voort, nemen daar een plek in en leren er onszelf kennen. Het krachtenveld, de interacties, bewegingen en intensiteit binnen deze systemen beïnvloeden en bewegen ons op een diep onbewust niveau. Het systemisch werken – als methode – helpt deze ‘onzichtbare invloeden’  op ons doen en laten zichtbaar te maken.

Systemisch werk kan een zeer zingevend, bevrijdend en helend effect hebben.